ویروسها و باکتریها

الف) برخلاف موجودات زنده، رشد، متابولیسم و هومئوستازی ندارند.
ب) برخلاف سلولهای زنده که DNA و RNA دارند، تنها یک نوع نوکلئیک اسید دارند.

ویروسها دارای ژن (ماده وراثتی) از نوع DNA یا RNA هستند، ولی دستگاه بیان و تکثیر ژن ندارند. به همین خاطر، تنها درون سلولهای زنده قادر به تولید مثل و بیان ژنهای خود هستند....
 
برای دانلود جزوه ویروسها و باکتریها روی فایل زیپ کلیک کنید.
ویروسها و باکتریها
(ویروسها و باکتریها)