تکنولوژی زیستی
 مهندسي‌ ژنتيك‌

 هدف‌ اصلي‌ از مهندسي‌ ژنتيك‌ اين‌ است‌ كه‌ بخش‌هاي‌ خاصي‌ از  DNA  يك‌ جاندار را در سلولي‌ كه‌ فاقد اين‌ بخش‌ها از DNA  است‌، همانندسازي‌، رونويسي‌ يا بيان‌ كنيم‌. مثلاً ممكن‌ است‌ بخواهيم‌ يك‌ ژن‌ يوكاريوتي‌ را در سلولي‌ پروكاريوت‌ تكثير (همانندسازي‌) كنيم‌. يا ژن‌ يك‌  RNA  ريبوزومي‌ يوكاريوتي‌ را در سلول‌ پروكاريوت‌ رونويسي‌ كنيم‌ و  RNA  ريبوزومي‌ بسازيم‌. يا حتي‌ ممكن‌ است‌ منظور ما ساخته‌ شدن‌ يك‌ پروتئين‌ يوكاريوتي‌ (مثل‌ انسولين‌) در سلول‌ باكتري‌ باشد.
 برای دانلود جزوه تکنولوژی زیستی روی فایل زیپ کلیک کنید.
 
تکنولوژی زیستی
(تکنولوژی زیستی)